Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK:

A hímezdki.hu tulajdonosa, Fegyver Anett egyéni vállalkozó kiemelten fontosnak tartja, hogy a himezdki.hu oldal látogatása során rendelkezésre bocsátott személyes adataid védve legyenek, valamint az információs önrendelkezési jogod biztosítva legyen. Fegyver Anett, a hímezdki.hu oldal tulajdonosa a jogszabályoknak teljes körűen eleget téve hozzájárul a biztonságos internetezési lehetőséged megteremtéséhez. A tulajdonos adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat az intézkedéseket amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásához szükségesek.

Jelen szabályzatunk arra hivatott, hogy megismertessük veled mindennapos gyakorlatunkat az adatkezelést illetően, valamint azokat a helyzeteket amikor adatokat gyűjtünk. Nyilatkozunk arról, hogy ezeket az adatokat milyen célokra használjuk, illetve hogyan biztosítsuk ezen adatok megőrzését és védelmét.

Szabályzatunk kialakításánál többek között a következő vonatkozó hatályos jogszabályokat és ajánlásokat vettük figyelembe:

· A természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (Gdpr.)

· Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)

· Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

· Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

· Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)

· A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (DM. törvény)

Amennyiben további kérdésed van a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően, kérlek lépj kapcsolatba velünk a következő elérhetőségeken:

NÉV: Fegyver Anett

SZÉKHELY: 2067 Szárliget, Béke utca 15.

E-MAIL: info@himezdki.hu

TELEFON: +3620 328 0381

Kifejezett írásos (postai út vagy e-mail) kérésedre a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről írásban.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai szellemi, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhalami szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynönkség vagy bármely egyéb szerv, amely a Szolgáltató nevében személyes adatokat kezel

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incindens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az Érintettek kétféleképpen adhatnak meg információkat, adatokat magukról a weboldalon:

 1. amikor a weboldal szolgáltatásait igénybe veszik és kifejezetten megadják, rendelkezésre bocsátják adataikat. 
 2. az Érintett a weboldal használatával kapcsolatban az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információkat.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
.
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

AdatkezelésKezelt adatok köreAdatkezelés időtartamaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Blog hozzászólásNévEmailA blogbejegyzéshez történő hozzászólás során megjelenítésre kerül az Érintett neve, email címe viszont nem. Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban.Hozzászólás írásának lehetővé tétele az Érintett részére.Érintett önkéntes hozzájárulása.
Blogbejegyzés értesítőNévEmailAz itt megadott adatok kezelés mindaddig tart, amíg az Érintett az értesítőről le nem iratkozik vagy hozzájárulását vissza nem vonja írásban.A hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével az Érintettnek lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik.Érintett önkéntes hozzájárulása.
Hírlevél, DM tevékenységNévEmail címTelefonszámMindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, promóciót népszerűsítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések küldéseaz érintettek részére.Érintett önkéntes hozzájárulása.
Weboldal használata során gyűjtött adatokTechnikai adatok, mintÉrintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.Naplózás időpontjától számított 5 év.Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése.
Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.
Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

Cookie-k kezelése

A sütik (cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek az Érintett számítógépén vagy a mobil eszközén tárolódik, így az Érintett által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy az Érintett időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Weboldalainkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

Sütik törlése / módosítása
Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a Himezdki.hu oldallal és annak tulajdonosávall. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
A Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.
Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.
A Himezdki.hu hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhatsz, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhatsz.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a himezdki.hu tulajdonosa  megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a himezdki.hu weboldal tulajdonosa felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

Google Adwords
A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatfeldolgozás

A felhasználók himezdki.hu oldalon megadott adatait az oldal üzemeltetője, Fegyver Anett E.V. kezeli. Jogosultsága az adatokhoz kizárólag neki van.

Fegyver Anett

2067 Szárliget, Béke utca 15.
Tel/fax: +3620-328-0381
e-mail: info@himezdki.hu
web: himezdki.hu

Adattovábbítás

Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

Adatkezelést csak akkor lehet folytatni, ha a megfelelő jogalap rendelkezésre áll. Megfelelő jogalap hiányában jogszerűen adatkezelés nem folytatható.

Ilyen jogalap lehet:

 • Ha az adatkezelés törvényen alapult azaz a himezdki.hu tulajdonosára vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges (pl. adózási, számviteli kötelezettségek teljesítése, Eht. bizonyos kötelező rendelkezései)
 • Ha az oldal látogatója hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (például direkt marketing célú hozzájárulás)
 • Ha az a himezdki.hu weboldal tulajdonosának jogos érdekén alapult (például csalások megelőzése érdekében folytatott adatkezelés, profilozás)
 • Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.


Az Érintettet megillető jogok

Az Érintett kérheti a himezdki.hu tulajdonosától:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,mely kérelmét írásban köteles eljuttatni a himezdki.hu tulajdonosa részére és az így igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.

A hozzáférés joga:

Az Érintett kérésére a himezdki.hu tulajdonosa köteles visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,  az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:
Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy kérésére a himezdki.hu tulajdonosa helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül az Érintett által írásban megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

A törléshez való jog:
Az Érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, melyet a himezdki.hu tulajdonosa indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni köteles, amennyiben az alábbi meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, 
 • Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, 
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; 
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 •  népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintettnek joga van arra, hogy kérje a himezdki.hu tulajdonosát az adatkezelés korlátozására,ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)
Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl.hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően). Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg az egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.


Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.
Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.

Kérelem teljesítésének határideje
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

NÉV: Fegyver Anett

SZÉKHELY: 2067 Szárliget, Béke utca 15.

E-MAIL: info@himezdki.hu

TELEFON: +3620 328 0381
Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.


Adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.


Linkek
A himezdki.hu tulajdonosa a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a himezdki.hu tulajdonosának tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.


Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a himezdki.hu tulajdonosa az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a himezdki.hu tulajdonosa nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések stb.) végrehajtani.


Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a www.himezdki.hu Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely dokumentum az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. június 26. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató PDF formátumban itt érhető el.